Algemene voorwaarden

‹ Terug naar overzicht

1. Algemeen

Door gebruik te maken van deze internetsite, verklaart de gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de huidige gebruiksvoorwaarden en de algemene regels. Belgite , met maatschappelijke zetel in 9506 Geraardsbergen, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nr 0508.914.953 houdt zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen, evenals de algemene regels die op deze internetsite heersen.

             

2. Kwalificaties

U kunt zich bij Belgite aansluiten indien u een vakantiewoning verhuurt of een B&B uitbaat. Authentiek en kleinschalig zijn belangrijke kenmerken voor verblijven die op de Belgite marktplaats worden opgenomen. Belgite te allen tijde gerechtigd inschrijving te weigeren.

                

3. Advertentie

De kosten voor een pakket worden jaarlijks vooraf gefactureerd. Belgite restitueert geen advertentiekosten wanneer u voor het einde van de advertentieperiode uw advertentie wenst stop te zetten.

Op het einde van de advertentieperiode stuurt Belgite een voorstel tot verlenging van de advertentie. De verhuurder kan de advertentie op elke moment kosteloos annuleren op voorwaarde dat hij Belgite hiervan per mail (info@belgite ) in kennis stelt (geen opzegperiode).

.               

4. Presentatie van uw verblijf

De verantwoordelijkheid voor de verblijven ligt bij de verhuurder zelf. Hetgeen in de presentatie aangeboden wordt dient overeen te komen met de werkelijkheid. 

De advertenties en publicaties worden gepubliceerd onder de verantwoordelijkheid van enkel de verhuurder, die geacht wordt als auteur op te treden en de uitsluitende aansprakelijkheid opneemt voor eventuele wetsovertredingen, klachten of gerechtelijke acties naar aanleiding van een publicatie of een advertentie. Belgite wijst elke aansprakelijkheid af voor fouten te wijten aan onduidelijke, onvolledige, slecht opgestelde of telefonisch meegedeelde instructies, alsook voor eventuele vertalingen.

De verhuurder die een advertentie plaatst, verbindt zich ertoe alleen inhoud (beelden, foto's, …) te verspreiden die geen inbreuk vormen op de rechten van derden, met inbegrip van intellectuele rechten (auteursrechten, beeldrechten, …), noch op de moraal en de goede zeden. Hij vrijwaart Belgite tegen elke eventuele actie van derden betreffende de opgenomen advertentie.

In het geval Belgite aanwijzingen heeft om aan te nemen dat een presentatie door nalatigheid niet meer actueel is, behoudt zij zich het recht voor deze presentatie aan te passen.

De verhuurder kan te allen tijde zelf inloggen met een unieke gebruikersnaam en wachtwoord op de website en de inhoud van de presentatie aanpassen.


5. Cookies
Onze website maakt geen gebruik van cookies. 


6. Uw persoonlijke gegevens
Door het maken van een reserveringsaanvraag bij een verhuurders en door aanmelding bij onze nieuwsbrief wordt u automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Wij gebruiken uw gegevens om u op de hoogte te houden van interessante informatie over onze producten en diensten. In het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens verstrekken wij in geen geval uw persoonsgegevens aan derden, en geeft Belgite geen adressen af van verhuurder


7. Klachten
Klachten moeten verplicht per aangetekende brief met de post worden geadresseerd aan de maatschappelijke zetel van Belgite, Nuchten 94, 9506 Geraardsbergen. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele klacht ontvankelijk zal zijn wanneer ze slechts betrekking heeft op een kleine typografische fout, die de publicitaire impact van de advertentie niet nadelig beïnvloedt. Er wordt trouwens uitdrukkelijk gepreciseerd dat elke klacht binnen de acht dagen te rekenen vanaf de verschijning van de advertentie moet worden ingediend op straffe van onontvankelijkheid. Dit schrijven moet uitdrukkelijk de aard en de reden van de klacht vermelden. Een redelijke en goed gemotiveerde klacht kan hoe dan ook in hoofde van Belgite alleen de verplichting meebrengen van een schadeloosstelling bestaande in een nieuwe publicatie of een prijskorting en alleen voor zover de fout schade toebrengt aan de bestemming van de publiciteit of de dienst. De financiële aansprakelijkheid van Belgite kan in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat betaald is voor de betwiste advertentie.


8. Aansprakelijkheid
Belgite heeft te allen tijde het recht een verhuurder de toegang tot de website tijdelijk of permanent te ontzeggen, zonder voorafgaande waarschuwing. Belgite is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de gehuurde accommodatie, noch voor schade als gevolg van een verblijf in een gehuurde accommodatie.


9. Reglement in verband met geschillen
De huidige gebruiksvoorwaarden zijn geregeld en conform verklaard aan het Belgische recht. In geval van een geschil, zijn enkel die rechtbanken bevoegd, waaronder de zetel van het bedrijf valt.